ჩვენ შესახებ

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS) 2011 წლის დასაწყისში შეიქმნა. EMIS-ის ძირითადად მიმართულებას წარმოადგენს, თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების განვითარება განათლების სექტორში, ახალი ელექტრონული მართვის სისტემებისა და ბაზების შექმნა.

EMIS შედგება შემდეგი ქვედანაყოფებისგან:
  • სტატისტისა და ანალიტიკის განყოფილება; 
  • პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების განყოფილება;
  • ქსელებისა და კომუნიკაციის განყოფილება; 
  • სატელეფონო/Helpdesk ცენტრი.