ვაკანსია

საქმისწარმოების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
გამოქვეყნდა: 01/25/2016
ბოლო ვადა: 02/03/2016
საქმისწარმოების სპეციალისტი (სტაჟიორი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მარნეული)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მესტია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (სამტრედია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (შუახევი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (წალკა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი(ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჭიათურა)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ჩოხატაური)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (შუახევი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მესტია)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (მარტვილი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (თეთრიწყარო)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე თანამშრომელი (ბოლნისი)
სტატისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
გამოქვეყნდა: 02/16/2015
ბოლო ვადა: 02/25/2015
სტატისტიკის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
შესყიდვების მენეჯერი (შტატგარეშე თანამშრომელი)
პროფესიული განათლების მასწავლებელი
გამოქვეყნდა: 09/17/2014
ბოლო ვადა: 10/08/2014
პროგრამის დასახელება - ვებ ტექნოლოგიები (IV საფეხური)
პროფესიული მასწავლებელი/მასწავლებლები შემდეგი სასწავლო მოდულებისთვის:


პროგრამის დასახელება - კომპიუტერული ქსელები და სისტემები (IV საფეხური)
პროფესიული მასწავლებელი/მასწავლებლები შემდეგი სასწავლო მოდულებისთვის:


სამეწარმეო საქმიანობის პროფესიული მასწავლებელი 

სამუშაოს აღწერა

მოამზადოს პროფესიული სტუდენტები დამტკიცებული პროფესიული სტანდარტის და სასწავლო პროგრამების შესაბამისად;
შეიმუშაოს სასწავლო კურსის სილაბუსი, სასწავლო კურსისათვის აუცილებელი და დამხმარე ლიტერატურის სია; 
სასწავლო კურსის დაწყებისთანავე გააცნოს სტუდენტს საგნის სილაბუსი, რომელშიც ლექციების მიხედვით გაწერილი იქნება შესასწავლი მასალა, ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა, შეფასების სისტემა; 
ჩაატაროს სილაბუსით გათვალისწინებული გამოცდები და სასწავლო კურსის შემაჯამებელი/ფინალური გამოცდები;
საჭიროების შემთხვევაში, ჩაუტაროს სტუდენტს/სტუდენტებს დამატებითი გამოცდა;
შეამოწმოს ტესტებისა და გამოცდების შედეგები და შეაფასოს სტუდენტები აღნიშნული შედეგების მიხედვით;
საჭიროების შემთხვევაში, შეიმუშაოს და განახორციელოს პროფესიულ სტუდენტებთან ინდივიდუალური საკონსულტაციო მუშაობის გეგმა.


დამატებითი მოთხოვნები
"პროფესიული განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;

დამატებითი ინფორმაცია
პროფესიული მასწავლებლის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ დამტკიცებული მასწავლებლის გეგმიური საათობრივი დატვირთვისა და საგნის საათობრივი ღირებულების შესაბამისად.


დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, გააკეთოთ განაცხადი საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ოფიციალური ვებ გვერდის საშუალებით 2014 წლის 08 ოქტომბრამდე.
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე მოსამსახურე(ზესტაფონი)
კომპიუტერული ტექნიკის მხარდაჭერის სპეციალისტი - შტატგარეშე მოსამსახურე(ახალქალაქი)