მისია და სტრატეგია

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS) 2012 წელს შეიქმნა. 

მართვის სისტემის მისიაა საგანმანათლებლო სისტემის მოწინავე ტექნოლოგიებით და ელექტრონული რესურსებით უზრუნველყოფა, საუკეთესო განათლებისა და მართვისათვის.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის სტრატეგიას წარმოადგენს საგანმანათლებლო სივრცეში, თანამედროვე საინფორმაციო – საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის გზით, ხელი შეუწყოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამართულ ფუნქციონირებას.