სამართლებრივი აქტები

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შრომის შინაგანაწესი (იხ. მიმაგრებული ფაილი).c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  N1.1/56 "
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  №1.1/18 შპს. "თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის"  სტუდენტებისათვის/
აბიტურიენტებისათვის  რიგგარეშე მობილობის პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ.
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება  №1.1/19   უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობით სტუდენტის
ჩარიცხვის სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის სსიპ- განათლების მართვის საინფორმაციო 
სისტემაში წარდგენის ელექტრონული ფორმის  დამტკიცების შესახებ


c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
 ბრძანება  №1.1/10  
"საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპისთვის, დირექტორობის მსურველთა  რეგისტრაციის ვადის  განსაზღვრის შესახებ" 

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაუჩერის გაცემისა და გადატანის წესის დამტკიცების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კონსტიტუცია
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png