სამართლებრივი აქტები

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შრომის შინაგანაწესი (იხ. მიმაგრებული ფაილი).

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/8
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამებზეჩასარიცხ პირთა ადგილების თავისუფალი რაოდენობის გამოთვლის წესისა დადამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმისდამტკიცების შესახებ;  N1 დანართი - თავისუფალი ადგილების გამოთვლის წესი ;  N2 დანართი - დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის წარმოდგენის ფორმა

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №N1.1/1
2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/169
„სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების თავისუფალი რაოდენობის გამოთვლის წესისა და დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის 2019 წლის 23 ივლისის 1.1/92 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/164
„სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხ პირთა ადგილების თავისუფალი რაოდენობის გამოთვლის წესისა და დამამთავრებელ სტუდენტთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმის დამტკიცების შესახებ" სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის 2019 წლის 23 ივლისის 1.1/92 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/165
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის გამოცხადების დროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტთა ზღვრულ რაოდენობასთან მიმართებით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სპეციალურ ანკეტა-კითხვარში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მითითებული ადგილების ჯამური რაოდენობის შესაბამისობის შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ


c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/123
„2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლოდაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის(მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ"; 

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/120
„უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის გამოცხადების დროს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტთა ზღვრულ რაოდენობასთან მიმართებით საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ სპეციალურ ანკეტა-კითხვარში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მითითებული ადგილების ჯამური რაოდენობის შესაბამისობის შემოწმების წესის დამტკიცების შესახებ“ 

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება №1.1/100
შპს ალტე უნივერსიტეტის „ინგლისური ფილოლოგიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის პროცესის (რიგგარეშე მობილობის) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადებისგანსაზღვრის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება N1.1/96
შპს - დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტების სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის პროცესის (რიგგარეშე მობილობის) ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება №N1.1/86
2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება №N1.1/3
„2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება №1.1/106
„საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპისთვის, დირექტორობის მსურველთა რეგისტრაციის ვადის განსაზღვრის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  №1.1/74
„უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ტესტირებისა და დაწესებულების შეფასების შედეგების გაანგარიშების მეთოდის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის 2021 წლის 28 სექტემბრის №1.1/74 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  N1.1/1 "
2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  N1.1/56 "
2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადასვლის (მობილობის) პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადების განსაზღვრის შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png ბრძანება  №1.1/18 შპს. "თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის"  სტუდენტებისათვის/
აბიტურიენტებისათვის  რიგგარეშე მობილობის პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ.
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.pngბრძანება  №1.1/19   უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობით სტუდენტის
ჩარიცხვის სამართლებრივი აქტის პროექტთან დაკავშირებული ინფორმაციის სსიპ- განათლების მართვის საინფორმაციო 
სისტემაში წარდგენის ელექტრონული ფორმის  დამტკიცების შესახებ


c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
 ბრძანება  №1.1/10  
"საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის სერტიფიცირების ეტაპისთვის, დირექტორობის მსურველთა  რეგისტრაციის ვადის  განსაზღვრის შესახებ" 

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაუჩერის გაცემისა და გადატანის წესის დამტკიცების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კონსტიტუცია
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png