სამართლებრივი აქტები

სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის შრომის შინაგანაწესი (იხ. მიმაგრებული ფაილი).

c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png მინისტრის ერთობლივი ბრძანება №
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაუჩერის გაცემისა და გადატანის წესის დამტკიცების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კონსტიტუცია
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
c087f4374b65014b61ea4104237502bc.png