ჩვენი პროექტები

eSchool - სკოლების მართვის საინფორმაციო სისტემა/ელექტრონული ჟურნალი

eFlow-ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის სისტემა

პროფესიული სასწავლებლების მართვის სისტემა

სკოლების ერთიან შიდა ქსელში ჩართვა (ინტერნეტიზაცია)

eTurniquet-თანამშრომელთა მოსწრების აღრიცხვის ელექტრონული სისტემა

სისტემა eROfficers-მანდატურების საინფორმაციო სისტემა

eRegistry-ზოგადი და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრი

,ბუკი“ -საგანმანათლებლო ელექტრონული ინტერაქტიული თამაშები/სიმულაციები

Chess -,,ჭადრაკი სკოლაში“

ელექტრონული ტესტირება

eRegistration-ელექტრონული რეგისტრაციის სისტემა