ხშირად დასმული კითხვები


1. რა ეტაპები და რა თანმიმდევრობით უნდა გაიაროს სტუდენტმა მობილობის
განხორციელებისათვის?

სტუდენტმა მობილობისათვის უნდა გაიაროს შემდეგი ეტაპები:

  •  გაიაროს რეგისტრაცია მობილობის ელ. პორტალზე https://students.emis.ge/;
  • აირჩიოს სასურველი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სასურველი პროგრამა/პროგრამები და დაალაგოს პრიორიტეტის მიხედვით (გააკეთოს მობილობის ელექტრონული განაცხადი);
  • სტუდენტთა ელექტრონუოლ პორტალზე რეგისტრაციის ვადის ამოწურვამდე გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში, საქართველოს ბანკის თვითმომსახურების ტერმინალებში, საქართველოს ბანკის ინტერნეტბანკის, მობაილბანკის ან epay.ge-ს  გადახდის სერვისებით (მენიუში მოძებნეთ: სხვა->განათლება->სტუდენტთა მობილობა);
  • გაეცნოს მობილობის შედეგებს ელექტრონულ პორტალზე პირად სარეგისტრაციო გვერდზე;
  • დადებითი პასუხის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მიმართოს წერილობითი განცხადებით მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას და წარუდგინოს პირადი საქმის ასლები;
  • გაეცნოს მიმღები  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ აღიარებული კრედიტების შესახებ ინფორმაციას და წერილობითი განცხადებით დაადასტუროს თანხმობა/უარი.
2. როდის არის უფლებამოსილი სტუდენტი გააკეთოს მობილობის ელექტრონული განაცხადი?
სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ ვადებში.

3. რა შემთხვევაში აქვს სტუდენტს მობილობის უფლება?
ა) მობილობის უფლება სტუდენტს წარმოეშობა უმაღლესი განათლების შესაბამის საფეხურზე სწავლების ერთი წლის შემდეგ. სწავლების პერიოდში არ შედის ის დრო, რომლის განამვლობაშიც პირს შეჩერებული ჰქონდა სტუდენტის სტატუსი;
ბ) მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს უმაღლესი განათლების ერთი საფეხურის ფარგლებში. 
გ) 2013-2019 წლებში ჩარიცხულ მაგისტრანტებს მობილობის უფლება წარმოეშობა მხოლოდ იმ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებაზე, რომელსაც შეესაბამება მათ მიერ ჩაბარებული საერთო სამაგისტრო გამოცდის ტესტის ტიპი.
დ) უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხულ სტუდენტებს მობილობის უფლება აქვთ, მხოლოდ იმ პროგრამებზე, რომლებსაც შეესაბამება მათ მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული სავალდებულო საგანი/საგნები. 
მობილობის მსურველ 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  ჩარიცხულ სტუდენტებს, თუ  2020 წლამდე მიღებული აქვთ მონაწილეობა ერთიან ეროვნულ გამოცდებში და შესაბამის საგანში გადალახული აქვთ მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, საშუალება ეძლევათ მიღებული შედეგი გამოიყენონ მობილობის მიზნებისათვის.

 
4. რამდენი არჩევანის დაფიქსირება შეუძლია სტუდენტს მობილობის ელექტრონულ განაცხადში?
მობილობის მსურველს შეუძლია პორტალზე აირჩიოს და დაარეგისტრიროს ცალ-ცალკე, პრიორიტეტის მიხედვით, არაუმეტეს ხუთი საგანმანათლებლო პროგრამა. პრიორიტეტულობის პრინციპი ნიშნავს უპირატესობის მინიჭების მიხედვით არჩეული პროგრამების დალაგებას.


5 . შეუძლია თუ არა სტუდენტს შეცვალოს მის მიერ პორტალზე გაკეთებული არჩევანი?
სტუდენტთა რეგისტრაციის დასრულებამდე, მობილობის ელექტრონულ პორტალზე შესაძლებელია ნებისმიერი ცვლილების (რედაქტირების) განხორციელება (თანმიმდევრობის შეცვლა, არჩეული პროგრამის წაშლა, ახლის დამატება და ა.შ.)

6. ვინ თავისუფლდება მობილობის საფასურის გადახდისგან?
მობილობის საფასურის გადახდისაგან თავისუფლდება სტუდენტი, რომლის ოჯახიც მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის პერიოდში რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70 000-ს.

7. რა შემთხვევაში განიხილება მობილობის მსურველის განაცხადი შედეგების დათვლისას?
მობილობის მსურველის განაცხადი შედეგების დათვლისას განიხილება მობილობის საფასურის რეგისტრაციის ვადის დასრულებამდე გადახდის შემთხვევაში.

8. როგორ მიმდინარეობს კონკურსი?
ელექტრონულ პორტალზე კონკურსი მიმდინარეობს სტუდენტის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტებისა და საკონკურსო ქულის (ერთიანი ეროვნული გამოცდებზე მინიჭებული ქულა)  გათვალისწინებით.
ორი ან მეტი თანაბარი საკონკურსო ქულის მქონე სტუდენტის ბოლო საკონკურსო ადგილზე გასვლის შემთხვევაში, პორტალზე მობილობის უფლებას მოიპოვებს თითოეული მათგანი.
სტუდენტები, რომლებსაც რეესტრში არ უფიქსირდებათ საკონკურსო ქულა (ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე კანონმდებლობით ჩარიცხული სტუდენტები, მაგისტრანტები, დოქტორანტები) პორტალზე მობილობით გადასვლის უფლებას მოიპოვებენ კონკურსის გარეშე (უკონკურსოდ).
მნიშვნელოვანია! - მობილობის წესით უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის უფლებას პირველ რიგში მოიპოვებენ ის სტუდენტები, რომლებსაც აღნიშნული დაწესებულება პირველ პრიორიტეტად აქვთ მითითებული. დარჩენილი ადგილები განაწილდება მეორე, მესამე და ა.შ. პრიორიტეტებად რეგისტრირებული განაცხადების შესაბამისად.


9. აქვს თუ არა უფლება უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას მობილობისათვის დააწესოს დამატებითი მოთხოვნები?
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება უფლებამოსილია, დაადგინოს დამატებითი მოთხოვნები სტუდენტების მობილობით ჩარიცხვასთან დაკავშირებით (გამოცდა, შემოქმედებითი ტური, გასაუბრება და ა.შ) ან/და შეზღუდოს კონკრეტულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღება კონკრეტული პირობით (სწავლების წელი, ათვისებული კრედიტების რაოდენობა და ა.შ.).
დამატებითი მოთხოვნების არსებობა აისახება ელექტრონულ პორტალზე შესაბამისი
საგანმანათლებლო პროგრამის შენიშვნების გრაფაში. სტუდენტი ვალდებულია აღნიშნულ მოთხოვნებს გაეცნოს და გაითვალისწინოს.

10. როგორ ირიცხება სტუდენტი მობილობის საფუძველზე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში?
ელექტრონული პორტალის მონაცემების მიხედვით, მობილობის უფლების მოპოვების (დადებითი პასუხის) შემთხვევაში, სტუდენტმა დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს წერილობითი განცხადებით მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, მის მიერ დადგენილ ვადებში და წარადგინოს პირადი საქმის ასლები.
დაუშვებელია სტუდენტისათვის პირადი საქმის ასლების მიღებაში ხელის შეშლა.


11. ვინ იღებს გადაწყვეტილებას სტუდენტის კრედიტების აღიარების თაობაზე?
სტუდენტის მიერ დაგროვილი კრედიტების აღიარების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მიმღები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, სტუდენტის მიერ წარდგენილ პირად საქმეში არსებული დოკუმენტაციის საფუძველზე.

12. როდის ითვლება სტუდენტი მობილობის წესით ჩარიცხულად?
მიმღები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ამ სტუდენტის მობილობის წესით ჩარიცხვის თაობაზე ბრძანების გამოცემის დღიდან.

13. როდის შეუძლია სტუდენტს უარი განაცხადოს მობილობით ჩარიცხვაზე?
თუ სტუდენტი უარს აცხადებს მობილობის წესით ჩარიცხვაზე, წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს მიმღებ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, მობილობის წესით ჩარიცხვის ბრძანების გამოცემამდე.

14. რა შემთხვევაში უბრუნდება სტუდენტს მობილობის საფასური?
მობილობის საფასური (40 ლარი) სტუდენტს სრულად დაუბრუნდება:

ა) თუ მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადის დასრულების შემდეგ აღმოჩნდება, რომ მას არ აქვს გაკეთებული/დაფიქსირებული განაცხადი/არჩევანი მობილობაზე.
ბ) თუ საფასური გადახდილია დადგენილ განაკვეთზე მეტი ოდენობით. ამ შემთხვევაში საფასურის გადამხდელს უბრუნდება სხვაობა.
საფასურის დაბრუნების შესახებ წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილი უნდა იქნეს საფასურის გადახდიდან 3 თვის განმავლობაში. გადახდილი საფასური ამ ვადის გასვლის შემდეგ არ ბრუნდება. ვადის გაგრძელება ან გაშვებული ვადის აღდგენა დაუშვებელია.
საფასური ბრუნდება დაინტერესებული პირის წერილობითი მოთხოვნიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.