საინფორმაციო შეხვედრა თემაზე: "უსაფრთხოება, როგორც უწყვეტი პროცესი"

24-05-2017
2017 წლის 24 მაისს სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალი უწყებებისთვის გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა, თემაზე: „უსაფრთხოება, როგორც უწყვეტი პროცესი“.
შეხვედრის მიზანს წარმოადგენდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთიან საგანმანათლებლო ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ქსელში ჩართული სუბიექტებისთვის ინფორმაციული უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება.
შეხვედრაზე განხილული იყო ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: ინფორმაციული უსაფრთხოების სტანდარტების დანერგვა და მათი მნიშვნელობა. უსაფრთხოების მინიმალური ნორმების დაცვის აუცილებლობა, ინტერნეტ სივრცეში არსებული საფრთხეები, ვირუსული პროგრამები. არასანქცირებული ქმედებების აღმოჩენისას, ქსელში ჩართული მომხმარებლების მხრიდან აუცილებლად განსახორცილებელი ღონისძიებები. აგრეთვე ის, თუ რა საშუალებებით იცავს განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა მის მომხმარებლებს კიბერ შეტევებისგან, რა გამოწვევები არსებობს თანამედროვე უსაფრთხოების სფეროში და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ მათ.