გამოცხადდა სამეურვეო საბჭოს არჩევნები

04-06-2019
2019 წლის 3, 4 და 5 ივნისს, სსიპ - განათლების მართვის საინფრომაციო სისტემაში ტარდება ტრეინინგები საგანმანათლებლო რესურსცენტრების წარმომადგენლებისთვის, საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა არჩევნების ჩატარების პროცედურულ და არჩევენების ელექტრონულად შეჯამების საკითხებზე. ტრეინგნებში მონაწილეობას ღებულობს საქართველოს მასშტაბით ყველა საგანმანათლებლო რესურსცენტრის წარმომადგენელი.

საჯარო სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრთა არჩევნები გაიმართება 2019 წლის 17 ივნისს. სამეურვეო საბჭოში თანაბარი რაოდენობით აირჩევიან მშობელთა და პედაგოგიური საბჭოს წარმომადგენლები 3 წლის ვადით. სამეურვეო საბჭო წარმოადგენს სკოლის უმაღლეს მმართველობის ორგანოს.