მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღებისათვის ვადებისა და ანკეტა-კითხვარის ფორმის დამტკიცების შესახებ

26-08-2019

დამტკიცდა 2019-2020 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიღების გამოცხადებისათვის ანკეტა-კითხვარისა და ჩარიცხულ პირთა შესახებ ინფორმაციის წარმოსადგენად საჭირო ფორმები, ასევე ანკეტა-კითხვარების სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში წარმოდგენის ვადები.

 

მართვის სისტემის უფროსის ბრძანება 1.1-108

ანკეტა-კითხვარი-N1 დანართი

ჩარიცხული პირების შესახებ ელექტრონული ფორა-N2 დანართი