სკოლის მოსწავლეთა მობილობით დაინტერესებულ პირებს!

სკოლის მოსწავლეთა მობილობით დაინტერესებულ პირებს!
22-08-2013

მობილობა შესაძლებელია განხორციელდეს მოსწავლის მიმღებ სკოლაში არსებული თავისუფალი ადგილების ფარგლებში.


მობილობა არ ხდება:
  • 1 სექტემბრიდან 16 სექტემბრამდე;
  • XII კლასის II სემესტრის მიმდინარეობისას;
  • სასწავლო წლის დასრულებამდე 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

მობილობით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა მიმართონ მიმღებ სკოლას, რომელიც უფლებამოსილია მოახდინოს გასაუბრება მობილობის მსურველთა ჩარიცხვამდე და დაადგინოს ცოდნისა და უნარების თავსებადობა ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონესთან.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ