სიახლეები

05-04-2024
დეტალური ინფორმაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ გამოცხადებული პროგრამის შესახებ  იხილეთ ცნობარში.
19-02-2024
საჯარო სკოლის დირექტორების შესარჩევ კონკურსზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია, საგამოცდო პროგრამა და ტესტის ნიმუში
07-02-2024
სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შიდა კონკურსების (სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტური)   შედეგები ცნობილია. 
17-01-2024
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:  
07-08-2023
სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებთან დაკავშირებით, მოქალაქეების განცხადებების მიღება შესაძლებელია ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: info@emis.ge  
24-07-2023
გამოქვეყნდა შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის მედიცინის ერთსაფეხურიანი პროგრამისა და შპს ალტე უნივერსიტეტის ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტთა რიგგარეშე მობილობისთვის გამოცხადებული პროგრამების ჩამონათვალი.
 

12-07-2023
დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობის გზით, საფეხურებისა და ძირითადი საგანმანათლებლო ერთეულების ან საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის, აგრეთვე სწავლის საფასურის შესახებ  სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინფორმაციის წარდგენის ვადა განისაზღვრა 2023 წლის 12 ივლისიდან - 14 ივლისის ჩათვლით;
07-07-2023
დაწესებულებების მიერ რიგგარეშე მობილობის გზით, საგანმანათლებლო პროგრამების მიხედვით მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის, აგრეთვე სწავლის საფასურის შესახებ  სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ინფორმაციის წარდგენის ვადა - 2023 წლის 10 ივლისიდან - 14 ივლისის ჩათვლით;


30-06-2023
განისაზღვრა 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობის ვადები:
07-06-2023
2023-2024 სასწავლო წლისთვის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველკლასელთა საყოველთაო რეგისტრაცია 8 ივნისს 9 საათზე დაიწყება
06-03-2023
საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა ტესტირების შედეგები
01-03-2023
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2023-2024 სასწავლო წლისთვის პირველკლასელთა რეგისტრაციისთვის ვადები და პირობები განსაზღვრა
15-02-2023
„ადრეული აღზრდისა და განათლების მომსახურების ან/და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მომსახურების მიმწოდებელი ან/და მხოლოდ სასკოლო მზაობის პროგრამის განმახორციელებელი დაწესებულების, პირველადი რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის პროცესი დაიწყო.
06-02-2023
სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის მიზნით, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ ორგანიზებული შიდა კონკურსების (სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტური)   შედეგები ცნობილია
12-01-2023
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების საყურადღებოდ:  

25-11-2022
გთხოვთ, გაეცანით ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი სასწავლებლის  ავტორიზაციის შეჩერების შესახებ


20-10-2022
დირექტორობის მსურველთა რეგისტრაცია განხორციელდება 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით
10-10-2022
გამოქვეყნდა შპს ალტე უნივერსიტეტის და შპს სასწავლო უნივერსიტეტ მილენიუმის ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხული პირებისათვის, გამოცხადებული რიგგარეშე მობილობის ვაკანტური ადგილების ჩამონათვალი