ტრენინგი პროფესიული კოლეჯებისთვის

ტრენინგი პროფესიული კოლეჯებისთვის
12/13/2019
13 დეკემბერს, განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში ჩატარდა ტრენინგი კერძო სამართლის იურიდიული პირის ფორმით დაფუძნებულ  პროფესიული  საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 2019 წლის საშემოდგომო მიღების ფარგლებში, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველადი და კვარტალური დაფინანსების შესახებ. 

ტრენინგის ფარგლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცათ განმარტებები პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, მათი შემადგენელი მოდულების, პროფესიული სტუდენტების ასახვისა და  „დაფინანსების“ მოდულში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის ვაუჩერული დაფინანსების ოდენობის სისწორის დადასტურების შესახებ.   

ასევე, განხილულ იქნა საქართველოს მთავრობის N244 დადგენილებით დამტკიცებული „პროფესიული განათლების დაფინანსების წესსა და პირობებში“ განხორციელებული ცვლილებები.