2021-2022 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა იწყება

2021-2022 სასწავლო წლის კურსდამთავრებულთათვის ატესტატების გაცემა იწყება
06/06/2022
2022 წლის 20 ივნისიდან სრული ზოგადი განათლების ატესტატების საყოველთაო გაცემა იწყება. დაინტერესებულმა პირმა, დოკუმენტების მიღების მიზნით, უნდა მიმართოს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სამსახურს, საზოგადოებრ ცენტრსა ან იუსტიციის სახლის ფილიალს. 

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის დუბლიკატის გაცემას ახორციელებს სსიპ განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ ფორმირებული მონაცემთა ელექტრონული ბაზის საფუძველზე.

მისამართები იხილეთ ბმულზე: 

http://psh.gov.ge/main/page/7/406- იუსტიციის სახლები
http://www.centri.gov.ge/ge/centers  - საზოგადოებრივი ცენტრები