სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო-საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობაში მონაწილე სტუდენტების საყურადღებოდ!

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო-საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობაში მონაწილე სტუდენტების საყურადღებოდ!
09/06/2023
სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტურის შედეგებისა და სარეიტინგო ქულების გაგების მიზნით, სტუდენტებმა შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს უნდა მიმართონ.


მნიშვნელოვანია

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო-საგანმანათლებლო პროგრამებზე მობილობის წესით ჩარიცხვისთვის, სტუდენტებს:
1. ჩაბარებული ჰქონდეთ დაწესებულების მიერ ორგანიზებული სახელოვნებო შემოქმედებითი/სასპორტო ტური;
2. მობილობის პორტალზე (students.emis.ge) დაფიქსირებული ჰქონდეთ შესაბამისი არჩევანი და გადახდილი უნდა ჰქონდეთ მობილობის საფასური;

სახელოვნებო-შემოქმედებით ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მობილობით ჩარიცხვა დამოკიდებულია დაწესებულების მიერ ორგანიზებულ შიდა კონკურსის (ტურების) შედეგებზე - გამოცხადებული თავისუფალი ადგილებისა და შიდა კონკურსში მიღებული სარეიტინგო ქულის გათვალისწინებით.

შეგახსენებთ:

მობილობის ელექტორნულ პორტალზე (students.emis.ge) სტუდენტთა რეგისტრაციები დასრულდება 7 სექტემბერს, 18:00 საათზე. შესაბამისად, აღნიშნული ვადის დასრულებამდე, მობილობის პორტალზე შესაძლებელია ნებისმიერი ცვლილების (რედაქტირების) განხორციელება (პროგრამის შეცვლა, არჩეული პროგრამის წაშლა, ახლის დამატება და ა.შ.)