პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

გთხოვთ, ჩარიცხულმა სტუდენტებმა 23 ოქტომბრიდან 28 ოქტომბრის ჩათვლით წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • 2 ფოტოსურათი (3X4);
  • საქართველოს მოქალაქის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საბაზო/პროფესიული/ზოგადსაგანმანალებლო/უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.

შენიშვნა: არასრულწლოვანი (18 წლამდე) სტუდენტების შემთხვევაში გთხოვთ, დამატებით მშობელმა/მეურვემ წარმოადგინოს:

  • მინდობილობის/მეურვეობის/მშობლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • მინდობილი პირის/მეურვეობის/მშობლის საქართველოს მოქალაქის პირადობის/პასპორტის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი